نقشه هاي پيشنهادي

لازم به توضيح مي باشد كه با سيستم lsf هر نوع نقشه اي قابل اجرا مي باشد و گروه صنعتي ايران شيد سازه با سليقه شما هر طرحي را طبق خواسته شما طراحي و اجرا مي كند

  

                                                        تصویر ویلا دوبلکس شماره 1

 

  

                                                      تصویر ویلا دوبلکس شماره 2        

                                                 تصویر ویلا LSF شماره 3
                                              تصویر ویلا نمونه شماره 4